Aydınlatma Metni

KIŞISEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Temser Servis Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Temser Servis Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti ve iştiraklerinin (grup şirketlerinin,projelerinin) faaliyetleri kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair; iş bağlantılarımızı, müşterilerimizi, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, ve sair üçüncü kişileri; toplanan kişisel verileri, işlenmesi ve diğer konulardaki hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları yapmaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA AMACI

Kişisel verileriniz öncelikle; düzenlenmesi zorunlu olan yasal belgelerin düzenlenmesi, resmi kurumların talep ettiği bilgilerin verilmesi, ödeme ve hizmetleri sunulmasında elektronik güvenliğin sağlanması, sunacağımız hizmetlerle ilgili sizlerle iletişim sağlanması, Şirketimizin resmi kurumlara karşı hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için ve özetle yasal zorunluluklar ile sözleşmesel sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve yürütülen hizmetler hakkında haberdar etmek amacıyla ve yürürlükteki yasaların ve ikincil mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde toplanmaktadır.

AŞAĞIDA YER ALAN VERİLERİNİZİ TOPLAMAKTAYIZ:

Verileriniz, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. Kimlik Bilgileri; müşterilerimizin, iş bağlantılarımız ve iş birliği yaptığımız kişilerin; adı/soyadı, doğum tarihi, (bilinmesini istediği takdirde) cinsiyeti, T.C. Kimlik (veya Vergi) numarası, baba adı, nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf ve kimlik fotokopisi gibi verilerdir.
 1. İletişim Bilgileri; adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişimi sağlayan verilerdir.
 1. Mali Veriler; Banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, satın alınan hizmetlere ve bunlarla ilgili ödeme vasıtalarına ve yöntemlerine ilişkin bilgiler gibi, ilişkimizin devamı sırasında elektronik ortamda edinilen veya sizlerin rızasıyla bildirdiği ve ödeme sorumluluklarının yerine getirilmesi ile ilgili verilerdir.
 1. Aile Bireylerine Ait Bilgiler; sadece çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın yukarıda açıklananlara ilaveten, SGK ve Vergi bildirimleri ile yasal açıdan İnsan Kaynaklarının ihtiyaç duyacağı, MERNİS ve Aile Nüfus kayırlarındaki bilgiler gibi yasal olarak edinilmesi zorunlu olan veriler,
 1. Özlük Verileri; sadece çalışanlarımız ve adaylardan edinilen Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan çalışma belgesi, öz geçmiş, eğitim durumu, sağlık bilgileri (raporları), çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, fotoğrafı, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, eski hükümlü raporu, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.
 1. Diğer Veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil mevzuatın toplanmasına izin verdiği diğer verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AKTARILMASI

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, satın alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri, yasal zorunluluklar nedeniyle mevzuatta açıkça yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir Kurumun talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır. Bunun dışında, kişisel verileriniz, grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ile hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, bu konuda açık rızanız olmadıkça yurt dışına aktarılmaz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla aşağıda maddeler halinde belirtilen haklara sahipsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

HAKLARINIZIN KULLANILMASI

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgeleri (nüfus cüzdanı kopyası vs.) başvurunuza eklemek suretiyle info@temser.net kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya Sanayi Mahallesi Turan Sokak No:23 K:3 D:4 Kağıthane – İstanbul adresine posta yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz. İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN TALEPLERİNİZİN CEVAPLANMASI

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.