Açık Rıza Beyan Formu

EK-1 AÇIK RIZA BEYAN FORMU

TEMSER SERVİS HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. İnsan Kaynakları Departmanı

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

TEMSER SERVİS HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.   İnsan Kaynakları Departmanı (İ.K.) ve Veri  Sorumlusu: olarak, İş Başvuru Formunu doldurmaya başlamadan önce, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet gösterdiğimizi belirtmek isteriz. Başvuru formunda size ait bilgi edineceğimiz-edinmiş olduğumuz kişisel verilerinize dair özel hayatın gizliliği ilkesine de dikkat etmekteyiz. Bu metinde size, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (veri); hangi amaçla, ne kadar süreyle işleyeceğimizi, verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile haklarınız hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki hususlar bilgi ve olurunuza sunulur. 

  1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir? İş başvuru formunda beyan ve doğruluğunu kabul edeceğiniz;  isim soy isim, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, sabıka-sağlık-meslek-eğitim-medeni durum-dernek ve vakıf üyeliği bilgileri, fotoğraf ve biyometrik (boy, kilo, imza vb.) verilerinizi, doğru iş pozisyonuna doğru personel seçme prensibimiz çerçevesinde size uygun iş pozisyonunu belirlemek için işleyeceğiz.
  1. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle İşleyeceğiz? Size uygun bir iş pozisyonu bulamadığımız takdirde, uygun iş çıkması ihtimalini değerlendirmek adına en fazla 6 (altı) ay süreyle işleyeceğiz. Bu sürenin dolmasına müteakip İnternet sitemizde ilan ettiğimiz, KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKAMIZDA belirlenmiş olan yöntemlerle imha edeceğiz. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda ve çalışmaya başlamanıza müteakip şirketimizde çalıştığınız süre zarfınca ve şirketimizden ayrılmanızdan itibaren; sağlık verilerinizi 15 yıl, diğer verilerinizi ise 10 yıl süreyle saklayacağız.
  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz? Kişisel verilerinizi; size uygun iş pozisyonunun belirlenebilmesi için ihtiyaç duymamız durumunda ilgili departman müdürüne aktarabiliriz. İş başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda ise İş başvuru formunda beyan ettiğiniz verilerinize ilave olarak, karşılıklı imza altına alacağımız İş Sözleşmesi gereğince; nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, sabıka kaydı, işverence istenen sağlık belgeleri, yıllık periyodik sağlık tarama sonuçları, kan grubu kartı, diploma fotokopisi, ailenizin kimlik fotokopileri ve evlilik cüzdanı fotokopisi, banka hesap cüzdanı fotokopisi, eski çalıştığınız yerden çalışma belgesi, kurs ve seminer sertifikaları fotokopileri, mesleki yeterlilik belgeleri, personel takip sistemindeki tüm kayıtlar, güvenlik kamera sistemindeki tüm kayıtlar, şirket e-postaları, şirket telefonunuzda ki kayıtlar ile personel ihtar, uyarı ve tutanaklarınızdan ilgili olan verilerinizi çalışacağınız projenin Müşterisine (asıl işveren) kanunlar açısından aktarmakla zorunlu tutulduğumuz, Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kolluk  Kuvvetleri, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, BES, özel sigortalar ve Muhasebe hizmeti aldığımız gerçek veya tüzel kişilere aktarabiliriz. Aylık ücret verinizi, hesabınıza yatırması için maaş hesabı açtırdığınız Bankaya aktarabiliriz. Şirketimizin faaliyetleri konusunda kamuoyunu aydınlatma adına internet sitemizde yayımlayacağımız video, afiş, fotoğraf gibi görsellerde bahse konu faaliyetin bir parçası olmanız durumunda bu elektronik metaryelleri internet sitemize aktarabiliriz.
  1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? Kişisel verilerinizi; şirketimizin internet sitesine elektronik posta yoluyla başvurduğunuz veya kamuya açık halde internette ilan ettiğiniz öz geçmişinizi temin ederek ve İş Başvurunuz sırasında ve sonrasında şirketimize tarafınızca elden veya elektronik yolla teslim edilmesi yöntemiyle toplamaktayız. Hukuki sebeplerimiz; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, İŞ KANUNU, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  KANUNU ile bu kanunlar hakkında yayımlanmış olan ve detayları KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKAMIZ eklerinde belirtilen yönetmelikler, tebliğler, Kurul Kararlarıdır.
  1. Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? Kişisel veri sahibi olarak, Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki metni okumuş, anlamış olarak özgür iradenizle Açık Rıza Beyanında bulunmayı kabul ediyorsanız sol taraftaki

         kutucuğa “KABUL EDİYORUM”  yazınız                                                   kutucuğa “KABUL ETMİYORUM “ yazınız

       
       

 

 

Başvuru Yapanın

Adı- SOYADI

İmza

Tarih